درخواست عاملیت

در خواست عاملیت شرکت صنایع فلزی هشتمین نور